Regeerakkoord: Positie van slachtoffers blijft speerpunt

Artikel geplaatst op 11-10-17 om 12:00

Slachtofferhulp Nederland is verheugd dat in het regeerakkoord slachtofferbeleid een speerpunt blijft. De verbetering van de positie van het slachtoffer in het strafrecht is namelijk nog lang niet voltooid.

Slachtofferhulp Nederland pleit daarom onophoudelijk voor een fundamentele versterking van het slachtoffer in het strafproces. Rosa Jansen, voorzitter Slachtofferhulp Nederland: “Het slachtoffer zou als zelfstandige procespartij in het strafproces moeten kunnen optreden, zodat zijn rol ook door Openbaar Ministerie, verdediging en rechter serieus moet worden genomen. In het bijzonder de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering, zoals genoemd in het Regeerakkoord, geeft hiervoor weer voldoende mogelijkheden.”

Centraal hierbij dient te staan dat het slachtoffer in de strafzaak niet alleen zijn mening en belangen naar voren mag brengen, maar dat deze ook toetsbaar door Openbaar Ministerie en Rechter moeten worden meegewogen. Slachtofferhulp Nederland heeft hiervoor eerder al voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld: het slachtoffer zou onderzoekshandelingen moeten kunnen verzoeken; het gesprek tussen officier van justitie en slachtoffer zou in de wet moeten worden neergelegd; het slachtoffer zou naast het spreekrecht ook middels een advocaat op volwaardige wijze aan de terechtzitting moeten kunnen deelnemen.

Ook in de praktijk

Verder staat in het nieuwe regeerakkoord dat door het nieuwe kabinet wordt ingezet op het wegnemen van knelpunten in de praktijk. Hierbij wordt in het regeerakkoord genoemd:

  • De doorverwijzing van slachtoffers 
  • Het voorkomen van confrontaties met de dader

Slachtofferhulp Nederland steunt dat uitgangspunt van harte. De laatste jaren is belangrijke regelgeving voor slachtoffers tot stand gekomen. Nu is het tijd om de uitvoering daarvan in de praktijk te verankeren.

Mensenhandel

In het regeerakkoord wordt het belang onderschreven om mensen in de prostitutie te beschermen tegen uitbuiting en mensenhandel. De strijd tegen mensenhandel wordt daarom versterkt. De behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel wordt voortgezet. Ook komt er extra geld voor slachtoffers van mensenhandel.

Herstelrecht

In het regeerakkoord wordt ook bezien of herstelrecht een prominentere rol kan krijgen. Slachtofferhulp Nederland ziet dat herstelrecht veel kan betekenen voor slachtoffers.