Wetenschappelijke klankbord groep

Slachtofferhulp Nederland wil de verbinding tussen de academische wereld en onze organisatie versterken en heeft hiervoor een wetenschappelijke klankbordgroep in het leven geroepen.

De klankbordgroep is een platform voor wetenschappers uit verschillende vakgebieden die betrokken willen zijn bij de kennisontwikkeling op het brede domein van slachtoffers. Het moet zowel een broedplaats voor innovatieve ideeën zijn als een plek om de praktijk van alledag te ontstijgen en deze in ethische en filosofische zin te beschouwen.

Vanaf 1 januari 2016 is de wetenschappelijke klankbordgroep van Slachtofferhulp Nederland een feit. De klankbordgroep is een initiatief dat voortkomt uit het meerjarenbeleidsprogramma Versterken en benutten van kenniskapitaal en heeft als doel de kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk te stimuleren.

Beproefde dienstverlening

De missie van Slachtofferhulp Nederland is om slachtoffers de best mogelijke ondersteuning te bieden. Dat betekent: beproefde dienstverlening die aansluit bij de wetenschappelijke stand van zaken. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mogelijkheden voor samenwerking tussen de wereld van de wetenschap en de dagelijkse praktijk van slachtofferhulp.

Kruisbestuiving

De wetenschappelijke klankbordgroep is een platform voor wetenschappers uit verschillende vakgebieden die betrokken willen zijn bij de kennisontwikkeling op het brede domein van slachtoffers. Het doel is kruisbestuiving: tussen verschillende vakgebieden, tussen wetenschappers en practitioners en tussen theorie/onderzoek en toepassing. We zien de klankbordgroep als een broedplaats voor vernieuwende ideeën. Daaruit kunnen gezamenlijke onderzoeksprojecten ontstaan of andere vormen van samenwerking. Maar ze biedt ook gelegenheid om boven de alledaagse praktijk uit te stijgen en deze in filosofische en ethische zin te beschouwen. Zo houden we scherp of we nog steeds op de juiste manier met de juiste dingen bezig zijn.”

Prangende vragen

Vragen die Slachtofferhulp Nederland sterk bezighouden en waarover de klankborggroep zich kan buigen, zijn bijvoorbeeld:

 • Welke slachtoffers bereikt Slachtofferhulp Nederland wel en niet (en waarom) en hoe zorgen we ervoor dat eenieder die ondersteuning nodig heeft, die ook krijgt?
 • Hoe maatwerk te leveren dat aansluit bij de behoeften, kenmerken en mogelijkheden van individuele slachtoffers? Kan een typologie van slachtoffers behulpzaam zijn en hoe ziet die er dan uit?
 • Wat is het effect van de ondersteuning en hoe meten we dat? Hoe kunnen we dat effect/de opbrengst voor slachtoffers verhogen? Onze dienstverlening start snel na het incident en is meestal kortdurend. Kan een andere fasering in de tijd effectiever zijn?
 • Welke nieuwe vormen van dienstverlening (psychosociaal, juridisch) zouden meerwaarde voor slachtoffers kunnen hebben?
 • Zijn er nieuwe wetenschappelijke inzichten waarmee Slachtofferhulp Nederland bij de verdere ontwikkeling van zijn dienstverlening rekening zou moeten houden?
 • Welke maatschappelijke trends worden de komende jaren actueel, zowel nationaal als internationaal, en wat betekent dit voor het slachtofferdomein?

Uitwisseling en reflectie

Het idee is dat als je experts uit heel verschillende vakgebieden bij elkaar zet en in een creatieve setting loslaat op zulke vragen, er originele en vernieuwende ideeën ontstaan die er niet zouden komen als je met ieder afzonderlijk in gesprek gaat. Zelfs al houden die experts zich in hun dagelijkse werk bezig met hele andere vraagstukken. Vier keer bij jaar komt de wetenschappelijke klankbordgroep bij elkaar. Door middel van prikkelende voordrachten, debat en brainstormsessies wordt steeds een actueel thema uitgediept om bestaande inzichten te toetsen en nieuwe ideeën te genereren.

Gemêleerd gezelschap

De wetenschappelijke klankbordgroep zal ongeveer veertien leden tellen van uiteenlopende vakgebieden. Dat kan variëren van communicatiewetenschap tot rechtsgeleerdheid, van E-health tot filosofie, van klinische psychologie tot criminologie, en uiteraard de victimologie.  Men is in beginsel voor drie jaar lid. De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden.

 • Prof. Dr. Antony Pemberton is hoogleraar victimologie bij Intervict (Universiteit van Tilburg). Hij is geïnteresseerd in het slachtofferperspectief op en de ervaringen van slachtoffers met het recht en het strafproces. Hij kiest daarbij voor een multidisciplinaire benadering waarin inzichten uit de psychologie, rechtsgeleerdheid, sociologie en criminologie samenkomen.
 • Prof. Dr. René Veenstra is hoogleraar sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij onderzoek doet naar de ontwikkeling van pro- en antisociaal gedrag bij kinderen, en de aanpak van pesten. Hij meet het effect van antipestprogramma’s en is betrokken bij TRAILS (Tracking Adolescent’s Individual Live Survey), een onderzoek dat pubers volgt in hun ontwikkeling naar volwassenheid.
 • Prof. Dr. Emile Kolthoff is zowel hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit als lector Veiligheid, Openbare orde en Recht aan Avans Hogeschool. Hij richt zich onder
  meer op criminaliteit bij bedrijven en de overheid en stedelijke criminaliteit.
 • Prof. dr. Heleen Riper is hoogleraar klinische psychologie aan de Vrij Universiteit met als specialiteit E-mental healh. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen en toetsen van  online en mobiele vormen van behandeling van uiteenlopende psychische klachten, en de combinatie met reguliere vormen van therapie.
 • Prof. Dr. Peter van der Velden is hoogleraar victimologie aan de Universiteit van Tilburg. In zijn onderzoek, o.m. onder getroffenen van de Vuurwerkramp en MH17 kijkt hij naar de impact van die gebeurtenissen op de psychosociale toestand van getroffenen, hun veerkracht en het ontstaan van posttraumatische klachten.
 • Dr. Joyce Lamerichs is universitair docent gezondheidscommunicatie en interactieanalyse aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek wordt gestuurd door de vraag hoe zorgprofessionals  omgaan met gespreksdilemma’s, waarbij de aandacht uitgaat naar de details van een gesprek en de interactie met de cliënt.
 • Prof. Dr. Paul Boelen is hoogleraar klinische psychologie aan Universiteit Utrecht en klinisch psycholoog/psychotherapeut bij het Ambulatorium. Zijn specialiteit is complexe en traumatische rouw, zoals bijvoorbeeld nabestaanden van levensdelicten en achterblijvers van vermisten die kunnen ervaren.
 • Mr. Justus Candido is rechter-commissaris bij de Rechtbank Noord-Holland en promovendus aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Zijn expertise ligt op het gebied van de positie van het slachtoffer binnen het strafproces en de schadevergoeding aan slachtoffers in het bijzonder.
 • Dr. Marnix Eysink-Smeets is lector Veiligheidsbeleving Hogeschool InHolland en voorzitter Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties. Zijn focus is het publiek vertrouwen in veiligheid en veiligheidszorg, met veiligheidsbeleving, vertrouwen en rechtsvaardigheidsbeleving als belangrijke deelgebieden.
 • Prof. Dr. Enny Das is hoogleraar Communicatie en beïnvloeding, Radbouduniversiteit Nijmegen en verbonden aan het Centre for Language Studies. Zij bestudeert oorzaken van de weerstand die mensen hebben om informatie over gezondheidsrisico’s ter harte te nemen en ontwikkelt strategieën voor effectieve communicatie met betrekking tot gezondheidsrisico’s.

Daarnaast hopen we binnenkort als lid van de klankbordgroep te kunnen verwelkomen:

 • Prof. Dr. Gerben Westerhof, adjunct-hoogleraar Psychologie en directeur van het Levensverhalenlab, Universiteit Twente. Zijn expertise ligt op het gebied van de narratieve en positieve psychologie waarbij het construeren van een verhaal over het eigen leven bijdraagt aan identiteitsontwikkeling en geestelijke gezondheid. Ouderen hebben daarbij zijn speciale aandacht.
 • Prof Dr. Peter Paul Verbeek is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en co-director van het DesignLab van de Universiteit Twente Verbeeks onderzoek richt zich op de relaties tussen mens en technologie, om daarmee bij te dragen aan filosofische theorievorming, ethische reflectie, en technologische ontwerppraktijken.