Privacyverklaring discussieforum Slachtofferhulp Nederland

Stichting Slachtofferhulp Nederland biedt praktische hulp, juridisch advies en emotionele steun aan slachtoffers (waartoe ook nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen worden gerekend) van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Stichting Slachtofferhulp Nederland werkt met vrijwilligers en betaalde krachten. Doel is het slachtoffer te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en het waar mogelijk herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt. Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie van slachtoffers in het algemeen en stimuleert de kennisontwikkeling op dit gebied.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers van dit discussieforum door Slachtofferhulp Nederland en is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het discussieforum op deze website is Slachtofferhulp Nederland, Pallas Athenedreef 27, 3561 PE te Utrecht. Slachtofferhulp Nederland is bereikbaar via info@slachtofferhulp.nl en 0900-0101 (09:00-17:00).

2. Doel

Met het discussieforum wil Slachtofferhulp Nederland bereiken dat mensen die een schokkende gebeurtenis hebben ondervonden herkenning, erkenning, informatie en ervaringen met elkaar kunnen delen.

3. Persoonsgegevens

Voor het leveren van bijdragen aan het forum is registratie verplicht. Deelnemers zijn verplicht om voor- en achternaam, een e-mailadres, wachtwoord en gebruikersnaam (pseudoniem waaronder de bijdragen worden gepubliceerd) op te geven. Ook worden het IP-adres en tijdstip van registratie vastgelegd. De aldus verkregen gegevens worden niet op het internet gepubliceerd, met uitzondering van de gekozen gebruikersnaam en de inhoud van de bijdrage(n) (forumposts).

De gegevens worden door Slachtofferhulp Nederland enkel gebruikt voor zover nodig om deelnemers in staat te stellen bijdragen op het forum te plaatsen, bijdragen te corrigeren, bijdragen te verwijderen, eventueel misbruik van het forum te bestrijden en voor zover nodig voor het beheer van het discussieforum door Slachtofferhulp Nederland.

Het e-mailadres wordt daarnaast gebruikt om de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord te bevestigen en eventueel een nieuw wachtwoord toe te sturen.

De gegevens worden door Slachtofferhulp Nederland niet aan derden verstrekt met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan de bevoegde instanties.

4. Toegang tot het discussieforum

De informatie in het discussieforum is openbaar voor de deelnemende forumbezoekers. De bijdrage op het discussieforum kan door andere forumbezoekers op onbekende wijze verder verwerkt worden en naar eigen systemen gekopieerd worden. Slachtofferhulp Nederland is daarvoor niet aansprakelijk.

Slachtofferhulp Nederland ontraadt deelnemers om identificeerbare informatie over zichzelf te publiceren. Indien een bezoeker identificeerbare informatie over zichzelf publiceert kan dit ongewenste gevolgen hebben. Om eventuele nadelige gevolgen van publicatie te voorkomen kan Slachtofferhulp Nederland bijdragen waarin identificeerbare informatie wordt gepubliceerd over derden verwijderen.

5. Vragen over privacy

Vragen over het privacy beleid van het forum kunnen worden gesteld per email via privacy@slachtofferhulp.nl.

6. Overige gegevensverwerking

Slachtofferhulp Nederland legt de IP adressen van de bezoekers vast. De gegevens worden gebruikt om de vindbaarheid en het gebruik van het forum te meten, de benodigde servercapaciteit in te kunnen schatten en om misbruik van het forum te bestrijden.

7. Beveiliging

De medewerkers van Slachtofferhulp Nederland die als beheerders van dit discussieforum toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens van de deelnemers. Deze geheimhoudingsplicht is in individuele overeenkomsten vastgelegd.

Voor de registratie van deelnemers aan het forum gebruikt Slachtofferhulp Nederland een beveiligde inlogfunctionaliteit. De verkregen gegevens worden door Slachtofferhulp Nederland opgeslagen in een adequaat beveiligde database, die niet door derden van buitenaf te benaderen is. Leden van het forum en derden hebben geen toegang tot elkaars persoonlijke gegevens. De pagina's binnen het forum zijn niet openbaar en niet indexeerbaar door zoekmachines.

8. Bewaartermijn

Slachtofferhulp Nederland bewaart de gegevens van een deelnemer zo lang als hij/zij gebruik maakt van het forum. Wanneer een deelnemer gedurende 12 maanden geen gebruik meer maakt van het forum vernietigt Slachtofferhulp Nederland de gebruikersgegevens en worden de bijdragen op het forum verwijderd.

9. Melding bij CBP

Slachtofferhulp Nederland heeft het discussieforum gemeld bij het CBP als een verwerking van persoonsgegevens.