Kernwaarden

De kernwaarden geven aan waar onze kracht ligt als organisatie, waar we waarde aan hechten, wat ons drijft. Met andere woorden wat ons van binnenuit drijft. Om aan te geven wat wij als organisatie onder deze kernwaarden verstaan hebben wij per kernwaarde steeds voor twee thema’s gekozen, die de betreffende kernwaarde beschrijven.

Deskundig

Kennis en Kunde

Slachtoffers kunnen rekenen op opvang en begeleiding volgens beproefde methodieken naar professionele maatstaven. Onze mensen hebben actuele kennis van zaken. Slachtofferhulp Nederland doet er alles aan om bestaande kennis binnen de organisatie te delen en te benutten, zodat er een gezamenlijke bron is van waaruit iedereen werkt. Het werken vanuit die bron van kennis schept helderheid en geldt als de kwaliteitsgarantie van onze organisatie.

Continue verbeteren

De maatschappij is voortdurend in beweging. Wet- en regelgeving zijn aan verandering onderhevig. Wetenschappelijke inzichten over de opvang en begeleiding van slachtoffers zijn in ontwikkeling. De dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland past zich daarop aan. Het voortdurend blijven ontwikkelen van vakkennis is van cruciaal belang voor onze dienstverlening. Immers, zonder dat is de deskundige van vandaag niet meer de deskundige van morgen. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland onderschijven dit. Zij werken vanuit een grondhouding om steeds te willen verbeteren en bij te leren. Jezelf ontwikkelen is een belangrijke waarde in het werk. Bijvoorbeeld door cursussen, teamvergaderingen en werkbesprekingen. Slachtoffers hebben recht op het beste.

Betrouwbaar

Afspraak is afspraak

Betrouwbaarheid is voor de kwaliteit van ons werk van het allergrootste belang. Zowel in relatie tot cliënten als in de contacten met netwerkpartners en collega’s. Medewerkers van Slachtofferhulp Nederland werken vanuit de houding: Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt. Hierbij worden duidelijke afspraken met de ander gemaakt waaraan men zich houdt. Slachtofferhulp Nederland staat garant voor een landelijke dienstverlening, met dezelfde soort diensten aan slachtoffers en dezelfde kwaliteit in uitvoering.

Integriteit

Slachtoffers die met Slachtofferhulp Nederland te maken krijgen moeten er vanuit kunnen gaan, dat alles wat ze aan de medewerkers toevertrouwen ook in vertrouwen wordt behandeld. Maar integer werken betekent voor de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland meer, namelijk:

  • Zij houden zich vast aan de normen en waarden van Slachtofferhulp Nederland.
  • Zij geven aan wat verwacht mag worden in overeenstemming met deze normen.
  • Zij nemen verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
  • Zij komen beloften en afspraken na.
  • Zij respecteren en beschermen toevertrouwde vertrouwelijke informatie.
  • Zij geven informatie over zaken betreffende beroepsethiek. 

Daadkrachtig

Betrokken

Het gezamenlijke doel dat alle medewerkers van Slachtofferhulp Nederland bindt, is het zo goed mogelijk opvangen en begeleiden van slachtoffers. Die betrokkenheid is niet statisch. Vanuit die betrokkenheid willen de medewerkers vooral resultaten boeken voor slachtoffers, daadkrachtig bij dragen aan wat de ander nodig heeft. Betrokkenheid wordt dus ook vertaald in actie. 

Profilerend

Slachtofferhulp Nederland spant zich in om een zichtbare en herkenbare landelijke organisatie te zijn. Dit is nodig om de belangen van slachtoffers te behartigen, de dienstverlening op peil te houden en te ontwikkelen. Slachtofferhulp Nederland zet zich in voor de versterking van de positie van slachtoffers, voor een duidelijk dienstenaanbod en versterking van de ketensamenwerking. Ook treedt Slachtofferhulp Nederland samen met haar medewerkers actief naar buiten toe. Dat gebeurt binnen de maatschappij, naar cliënten en ketenpartners toe, maar ook naar elkaar.