Slachtofferhulp.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies maken het gebruik van onze website mogelijk en helpen ons om de website te verbeteren. Accepteer je dat we ook tracking cookies gebruiken? Met deze cookies kun je advertenties van ons zien. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

Privacy | Cookieverklaring | Cookie instelling

Alle begrippen

Wat is aangifte?

Aangifte doen is aangeven van een strafbaar feit (een misdrijf of overtreding) bij de politie. Je vraagt de politie om onderzoek te doen naar het strafbare feit. De politie beoordeelt of zij onderzoek gaat doen naar de verdachte en het strafbare feit. Een slachtoffer van een strafbaar feit heeft het recht om aangifte te doen bij de politie.

Aangetekende stopbrief

In een stopbrief maak je aan de stalker duidelijk dat je serieuze stappen onderneemt als het stalken niet stopt. Een aangetekende brief wordt alleen bezorgd als de ontvanger hiervoor tekent. Dan weet je zeker dat de brief is bezorgd. 

aansprakelijke verzekeraar

Dit is de verzekeraar die aansprakelijk wordt gesteld voor bepaalde kosten of schade. Soms is dat je eigen verzekeraar, soms die van de tegenpartij. Dat hangt af van wie aansprakelijk wordt gesteld voor de schade. Soms zijn beide partijen deels aansprakelijk.

AdBlocker

AdBlockers zijn programma's of extensies die advertenties en popups blokkeren.

Akte van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dit worden doorgegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De gemeente maakt de akte van overlijden op en geeft een uittreksel uit. Dit uittreksel is nodig om allerlei praktische zaken te kunnen regelen. Vaak regelt de uitvaartverzorger de aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook zelf doen.

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering dekt schade die je oploopt als je door een onverwachte gebeurtenis niet op reis kunt of niet naar een evenement kunt. Je krijgt de kosten van de reis of het evenement vergoed door de annuleringsverzekering.

Basisbankrekening

Een basisbankrekening is een betaalrekening waar iedere volwassene recht op heeft. Zo kan iedereen meedoen in de samenleving.

Cassatie

Is de verdachte of het Openbaar Ministerie het niet eens met de uitspraak in hoger beroep? Dan kunnen zij in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De strafzaak wordt niet opnieuw inhoudelijk behandeld.

Civiele procedure

Een civiele procedure is een rechtszaak tussen twee partijen. Zij hebben onderling een conflict en kunnen dit samen niet oplossen. De rechter beslist over het conflict. Degene die de procedure start, is de eiser. Degene die zich tegen die eis moet verweren, is de gedaagde.

 

Dader

In het strafproces is iemand een dader als een straf of maatregel is opgelegd. Als nog geen straf of maatregel is opgelegd, wordt gesproken van een verdachte. 

Dagvaarden

Dagvaarden is iemand oproepen om voor de rechter te verschijnen in een civiele of strafrechtelijke procedure.

Dagvaarding

De brief met oproep aan de verdachte om naar de strafzitting te komen. In de dagvaarding staat waarover de zaak gaat en van welk strafbaar feit de verdachte wordt verdacht.

DigiD

DigiD staat voor Digitale identiteit. Met je DigiD kun je inloggen op websites van de overheid en in de zorg. Zo weten organisaties wie je bent.

Enkelvoudige en meervoudige kamer

Rechtbanken en gerechtshoven kennen enkelvoudige en meervoudige kamers. Bij een enkelvoudige kamer wordt recht gesproken door een enkele rechter. Bij een meervoudige kamer wordt recht gesproken door drie rechters. Een meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken en in zaken in hoger beroep.

Ernstig en blijvend letsel

In de wet staat geen definitie van ernstig en blijvend letsel. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet het letsel zeer ernstig en beperkend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een dubbele dwarslaesie of blindheid aan beide ogen. De rechter zal per zaak beoordelen of het letsel ernstig en blijvend genoeg is voor een vergoeding.

Firewall

Een firewall beschermt een computer of een netwerk tegen misbruik van buitenaf.

Gedragsaanwijzing

Een gedragsaanwijzing is een verbod of gebod dat wordt opgelegd door de officier van justitie nadat een strafbaar feit is gepleegd. Bijvoorbeeld een verbod om contact te leggen met een slachtoffer of een verbod om in een bepaalde straat of buurt te komen. Overtreding van de gedragsaanwijzing is strafbaar.

Gerechtshof

In een gerechtshof worden rechtszaken behandeld in hoger beroep. Nederland heeft 4 gerechtshoven.

Grensoverschrijdend gedrag

Iemand doet of zegt dingen waardoor de ander zich onveilig of onprettig voelt. Dit kan lang of kort duren. Het kan bijvoorbeeld gaan om belediging, seksuele intimidatie, bedreiging, mishandeling, manipulatie, vernedering, kwetsen of negeren. Door grensoverschrijdend gedrag kan iemand bedoeld of onbedoeld gewond raken of stressklachten krijgen.

Hoger beroep

Het opnieuw behandelen en beoordelen van een strafzaak door 3 nieuwe rechters van het gerechtshof. De officier van justitie en de verdachte kunnen in hoger beroep gaan.

Immateriële schade

Schade die niet direct in geld is uit te drukken. Ook bekend als smartengeld. Er is geen schade aan spullen; de schade bestaat uit bijvoorbeeld pijn, verdriet of gemis doordat je iets niet meer kunt.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering dekt schade aan je spullen in huis of bedrijf. Onder de inboedel vallen alle losse spullen die je zo kunt verhuizen zonder dat iets aan je woning stuk gaat.

Kostbaarheden buitenshuisverzekering

Een kostbaarheden buitenshuisverzekering dekt schade aan je spullen buitenshuis. Bijvoorbeeld je mobiele telefoon, sieraden of een tas. 

Letselschade

Letselschade is de lichamelijke of psychische schade door een ongeval. Letsel brengt kosten met zich mee, bijvoorbeeld medische kosten, reiskosten en kosten voor huishoudelijke hulp.

Malware

Malware is de afkorting voor malicious software: kwaadaardige software die computer(systemen) verstoort of gevoelige informatie verzamelt. Malware wordt vaak verspreid via bijlages in e-mails. Spyware en ransomware zijn soorten malware.

Meervoudige kamer

In een meervoudige kamer worden strafzaken behandeld waarin de officier van justitie een gevangenisstraf van minstens 1 jaar eist. Er zijn minstens 3 rechters aanwezig in een meervoudige kamer.

Wat is melding doen?

Als je een melding doet, breng je de politie op de hoogte van wat er is gebeurd. Je vraagt de politie niet om onderzoek te doen naar het strafbare feit. De politie kan de situatie wel in de gaten houden en betrokkene(n) aanspreken. 

Motorvoertuig

Motorvoertuigen zijn: auto, vrachtauto, bus, motor, gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig, scootmobiel en brommobiel, bromfiets en snorfiets, speed pedelec, segway, quad, trike en landbouwvoertuig.

Officier van justitie

De officier van justitie leidt voor het Openbaar Ministerie het opsporingsonderzoek in een strafzaak. De officier van justitie beslist of de verdachte wel of niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Hij kan de verdachte zelf een straf opleggen of beslissen dat de verdachte voor de rechter moet komen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie en misbruik worden in het rapport zeer uiteenlopende handelingen verstaan: "Die lopen van verbale intimidatie (het vertellen van een schuine mop of het maken van een seksueel getinte opmerking) tot verkrachting." 

Stopgesprek

In een stopgesprek voert de politie, meestal een wijkagent, een persoonlijk gesprek met de stalker. Om uit te leggen dat het stalken moet stoppen omdat de politie anders moet ingrijpen.

Strafbeschikking

Een strafbeschikking is een straf die opgelegd wordt door de officier van justitie aan een verdachte van een veel voorkomend strafbaar feit. De verdachte kan bezwaar maken tegen de strafbeschikking. De strafrechter beoordeelt de strafzaak dan in zijn geheel opnieuw.

Strafdossier

In het strafdossier worden alle stukken verzameld over een strafbaar feit, bijvoorbeeld verslagen, bewijsmateriaal, getuigenverklaringen, schriftelijke slachtofferverklaring.

Wat is een strafzitting?

De behandeling van de strafzaak heet een strafzitting. Een strafzitting vindt plaats in de rechtszaal van een rechtbank. Het belangrijkste doel is om te bepalen wat er precies is gebeurd rond een misdrijf. In de strafzitting beslist de rechter of de verdachte schuldig is en welke straf hij krijgt.

Taakstraf

Een taakstraf is een werkstraf. De dader werkt een bepaald aantal uren en krijgt daar geen geld voor. 

Tenlastelegging

De aanklacht tegen de verdachte: waarvan wordt de verdachte verdacht?

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering wordt afgesloten om de kosten van een begrafenis of crematie te dekken. Bij een uitvaartverzekering wordt bij overlijden altijd een bedrag uitgekeerd. Bij een overlijdensrisicoverzekering wordt er alleen uitgekeerd als de persoon tijdens de looptijd overlijdt.

Voorlopige hechtenis

Voorlopige hechtenis is de verzamelnaam voor alle vormen van opsluiten van een verdachte na de inverzekeringstelling tot de behandeling van de strafzaak door de rechter. Een van de voorwaarden voor voorlopige hechtenis is dat het gaat om een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van 4 jaar of meer.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie en misbruik worden in het rapport zeer uiteenlopende handelingen verstaan: "Die lopen van verbale intimidatie (het vertellen van een schuine mop of het maken van een seksueel getinte opmerking) tot verkrachting." 

Transactie

De officier van justitie kan in een strafzaak besluiten tot een schikking. De verdachte moet dan bijvoorbeeld geld betalen of een taakstraf uitvoeren. Als de verdachte het transactievoorstel accepteert, hoeft hij niet voor de rechter te komen.

Voorwaardelijke straf

Een voorwaardelijke straf geldt alleen als iemand binnen een proeftijd opnieuw in de fout gaat of zich niet aan de voorwaarden houdt die de rechter heeft opgelegd. Onvoorwaardelijk betekent dat iemand direct zijn straf krijgt.

Verdachte

In het strafproces is iemand een verdachte zolang er nog geen straf of maatregel is opgelegd. Als er een straf of maatregel is opgelegd, wordt gesproken van een dader.

Verklaring van erfrecht

Banken en andere instanties vragen vaak om een verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. Hierin staat onder meer wie overleden is, of deze persoon een testament had en wie de erfgenamen van de overledene zijn. Erfgenamen hebben meestal een verklaring van erfrecht nodig om de rekening van de overleden persoon te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om een betaling te doen.

Transactie

De officier van justitie kan in een strafzaak besluiten tot een schikking. De verdachte moet dan bijvoorbeeld geld betalen of een taakstraf uitvoeren. Als de verdachte het transactievoorstel accepteert, hoeft hij niet voor de rechter te komen.

Stressklachten

Stressklachten zijn emotionele of lichamelijke reacties die iemand kan hebben na een ingrijpende gebeurtenis, zoals hoofdpijn, spanningen, huilbuien of nare herinneringen. 

Strafproces

De officier van justitie of rechter beoordeelt in het strafproces of de verdachte schuldig is aan een misdrijf of overtreding. Daarna volgt de uitspraak met een mogelijke straf.

Strafbaar feit

Een misdrijf of een overtreding die volgens de wet verboden is. Op het plegen van een strafbaar feit staat straf.

Relaas

Een samenvatting van het strafdossier waarin de belangrijkste dingen van de strafzaak staan.

Sepot

Het besluit om een strafbaar feit niet te vervolgen. 

Wat is melding doen?

Als je een melding doet, breng je de politie op de hoogte van wat er is gebeurd. Je vraagt de politie niet om onderzoek te doen naar het strafbare feit. De politie kan de situatie wel in de gaten houden en betrokkene(n) aanspreken. 

Racistische discriminatie

Bij discriminatie is sprake van racisme wanneer iemand vanwege nationaliteit, afkomst, huidskleur of cultuur wordt gediscrimineerd.

Reisverzekering

Een reisverzekering dekt schade die je oploopt tijdens je reis of vakantie. Je kunt hierbij denken aan schade aan je bagage, extra verblijf- of reiskosten, extra zorgkosten die niet worden vergoed door je ziektekostenverzekering of schade die is ontstaan doordat je je reis moet annuleren of eerder moet beëindigen. Het hangt van de soort reisverzekering af welke schade wordt gedekt. 

Seksuele oriëntatie

Ook wel seksuele gerichtheid of seksuele geaardheid genoemd. De mate waarin een persoon zich aangetrokken voelt tot een ander zoals bijvoorbeeld heteroseksualiteit, homoseksualiteit, biseksualiteit of aseksualiteit.

Reisverzekering

Een reisverzekering dekt schade die je oploopt tijdens je reis of vakantie. Je kunt hierbij denken aan schade aan je bagage, extra verblijf- of reiskosten, extra zorgkosten die niet worden vergoed door je ziektekostenverzekering of schade die is ontstaan doordat je je reis moet annuleren of eerder moet beëindigen. Het hangt van de soort reisverzekering af welke schade wordt gedekt. 

Regiezitting

In een regiezitting wordt de inhoudelijke behandeling van een strafzaak voorbereid. De rechter geeft de planning van de strafzaak. De rechtbank beoordeelt of de rechter genoeg informatie heeft om de strafzaak te behandelen en uitspraak te kunnen doen. Alleen bij ingewikkelde zaken is er een regiezitting nodig. 

Rechtshulp

Juridische ondersteuning, advisering en bemiddeling die een rechtshulpverlener iemand biedt.

Ransomware

Ransomware is gijzelsoftware die de toegang blokkeert tot gegevens op je computer. In ruil voor toegang vragen hackers je grote bedragen losgeld te betalen, vaak in de vorm van Bitcoins. Ransomware is een soort malware.

Rechter

Een rechter is iemand die rechtspreekt. De rechter doet een rechterlijke uitspraak waaraan de partijen die betrokken zijn bij een rechtszaak zich moeten houden.

Pro-formazitting

Duurt de voorbereiding van een strafzaak langer dan de tijd dat een verdachte mag worden vastgehouden? Dan beslist de rechter in een pro-formazitting of de voorlopige hechtenis van de verdachte mag worden verlengd. Alleen bij een strafzaak over een zwaarder misdrijf is er een pro-formazitting.

Processen-verbaal

Alles wat de politie onderzoekt bij een strafbaar feit, wordt opgeschreven. Processen-verbaal zijn alle verslagen van het onderzoek bij elkaar.

Proceskosten

De kosten van het procederen in een (straf)proces, onder meer griffierechten en kosten van rechtsbijstand.

Politiesepot

De politie besluit geen onderzoek te doen van een strafbaar feit. Dat gebeurt wanneer het belang van de aangifte te klein is (fietsendiefstal), wanneer er geen verdachte in beeld is of als het strafbare feit al een tijd geleden is gebeurd.

Overlevingsreacties

De manier waarop je reageert wanneer er gevaar dreigt. Vormen van overlevingsreacties zijn vechten, vluchten, verstijven of bevriezen. 

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten zodat nabestaanden niet in financiĆ«le problemen komen bij overlijden. Er wordt alleen een geldbedrag uitgekeerd tijdens de looptijd van de verzekering. Een overlijdensrisicoverzekering kan bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan een hypotheek.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering genoemd) dekt schade aan spullen die vastzitten in en aan het huis of bedrijf. Daaronder vallen bijvoorbeeld deuren of ramen.

Onvoorwaardelijke straf

Een onvoorwaardelijke straf betekent dat iemand direct zijn straf krijgt. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden.

Opsporingsindicatie

Er is sprake van opsporingsindicatie als er een verdachte in beeld is. De term wordt meestal gebruikt om aan te geven dat er juist geen verdachte in beeld is: er is dan geen opsporingsindicatie.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie geeft leiding aan onderzoek naar strafbare feiten en bepaalt of de verdachte wordt vervolgd of niet. De officier van justitie kan namens het Openbaar Ministerie zelf een straf opleggen of beslissen dat de verdachte voor de rechter moet komen.

Officier van justitie

De officier van justitie leidt voor het Openbaar Ministerie het opsporingsonderzoek in een strafzaak. De officier van justitie beslist of de verdachte wel of niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Hij kan de verdachte zelf een straf opleggen of beslissen dat de verdachte voor de rechter moet komen.

Ontslag van rechtsvervolging

De rechter kan in een strafzaak een verdachte ontslaan van rechtsvervolging als de rechter vindt dat de verdachte of het feit waarvoor de verdachte wordt vervolgd niet strafbaar is. Dit kan zijn wanneer er sprake is van zelfverdediging (noodweer), wanneer het ten laste gelegde niet strafbaar is of wanneer de verdachte een psychische stoornis heeft.