Slachtofferpanel

Slachtofferhulp Nederland zet zich in om slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten een sterkere positie te geven en de dienstverlening aan slachtoffers te verbeteren. Daarvoor doen we regelmatig onderzoek naar de ervaringen en mening van onze cliënten met behulp van het Slachtofferpanel.

Iedereen die gebruik heeft gemaakt van onze dienstverlening nodigen we uit om lid te worden van het Slachtofferpanel. Leden van het panel ontvangen ongeveer drie keer per jaar een uitnodiging om mee te doen aan onderzoek en zijn voor een periode van maximaal twee jaar lid.

Bekijk een overzicht van de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd of waar wij aan mee hebben gewerkt.

Veelgestelde vragen Slachtofferpanel

 • Het Slachtofferpanel heeft tot doel onze diensten en die van andere instanties werkzaam in de zorg voor slachtoffers te verbeteren en te vernieuwen.

  Dankzij uw mening kunnen wij onze diensten beter afstemmen op de behoeften van slachtoffers.

 • Alle slachtoffers die gebruik hebben gemaakt van onze dienstverlening ontvangen een uitnodiging waarmee zij zich kunnen registreren als lid van het Slachtofferpanel.

  • U registreert zich als lid en geeft daarmee toestemming dat uw gegevens worden opgenomen in een bestand dat Slachtofferhulp Nederland gebruikt om cliënten uit te nodigen voor onderzoek.
  • Deelname aan onderzoek bestaat meestal uit het invullen van een digitale vragenlijst, maar het kan ook gaan om een (telefonisch) interview of deelname aan een discussiegroep.
  • U ontvangt ongeveer drie keer per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan onderzoek.
  • U blijft maximaal twee jaar lid van het Slachtofferpanel. Na twee jaar worden uw gegevens automatisch uit het panelbestand verwijderd. Als u eerder uit het Slachtofferpanel wilt stappen kunt u zich afmelden (zie vraag 8). Uw gegevens worden dan uit het bestand verwijderd.
  • U ontvangt alleen uitnodigingen voor onderzoek waarvan Slachtofferhulp Nederland heeft vastgesteld dat het in het belang is van slachtoffers. Dat kan onderzoek zijn waartoe Slachtofferhulp Nederland zelf opdracht heeft gegeven, of onderzoek in samenwerking met een andere partij, bijvoorbeeld het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie of een universiteit.
  • Persoonlijke gegevens, zoals initialen, voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum.
  • Contactgegevens, zoals adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Aanvullende informatie, zoals het misdrijf waarvan u slachtoffer bent geworden, welke vorm van dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland is ontvangen, en of de aanmelding bij Slachtofferhulp Nederland door de politie of op eigen initiatief is gebeurd. Deze informatie is nodig om u zo gericht mogelijk voor onderzoek uit te nodigen.
 • Ja. Alleen Slachtofferhulp Nederland heeft toegang tot deze gegevens en verstrekt ze in beginsel niet aan andere partijen. Mocht het in het belang van het onderzoek nodig zijn om contactgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld om een uitnodiging voor een vragenlijst te sturen of een telefonisch interview te houden, dan wordt u hierover van tevoren geïnformeerd en kunt u altijd bezwaar maken.

  We werken alleen mee aan onderzoeken die in het belang zijn van slachtoffers. Bovendien werken we alleen samen met betrouwbare organisaties en onderzoekers. Gegevens worden nooit doorgegeven voor commerciële activiteiten. Zie ook artikel 3 van het Privacyreglement Slachtofferhulp Nederland.

 • Ja. Uitnodigingen voor onderzoek zijn persoonlijk, maar de gegevens die u verstrekt  tijdens het onderzoek worden volstrekt vertrouwelijk en anoniem behandeld en verwerkt.

  Dat wil zeggen dat in onderzoeksverslagen en rapporten gepubliceerde informatie nooit tot herkenbare personen is te herleiden.

  Veel onderzoeksgegevens worden in de vorm van getallen en tabellen gepresenteerd. Wordt er over personen gesproken, dan worden termen gebruikt als 'de respondent', 'de geënquêteerde' of 'het slachtoffer van misdrijf x'. Soms worden er ook codenummers gebruikt of bedachte namen (alias).

 • Nee. Lidmaatschap aan het Slachtofferpanel verplicht tot niets. Als u om wat voor reden dan ook niet wilt meewerken aan een bepaald onderzoek, kunt u zich voor dat specifieke onderzoek afmelden.

  Wel gaan we ervan uit dat mensen die besluiten lid te worden van het Slachtofferpanel  daadwerkelijk bereid zijn om mee te werken aan onderzoek. Hoe meer deelnemers aan een onderzoek mee doen, des te meer de resultaten een afspiegeling zijn van de ervaringen en meningen van de doelgroep als geheel. Dat komt de kwaliteit van het onderzoek ten goede.

 • Mocht u besluiten uw deelname aan het Slachtofferpanel te willen stoppen, dan kunt u zich afmelden door een bericht te sturen naar slachtofferpanel@slachtofferhulp.nl. Vermeldt u in het onderwerp 'afmelding Slachtofferpanel' en in het bericht in ieder geval uw naam, adres en woonplaats. De gegevens worden dan uit het bestand verwijderd en u ontvangt geen uitnodigingen meer.

 • Daarvoor hanteren wij een aantal criteria:

  Het onderzoek moet gericht zijn op of in verband te brengen zijn met het verbeteren van de positie van slachtoffers en/of de dienstverlening aan slachtoffers. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • een nieuwe werkwijze die beter aansluit bij de behoefte van een specifieke doelgroep;
  • een nieuwe behandeling voor bepaalde klachten die optreden na een ingrijpende gebeurtenis;
  • het inventariseren van behoeften van specifieke groepen slachtoffers;
  • klanttevredenheidsonderzoek;
  • of het onderzoeken van mogelijke tekortkomingen in bestaande dienstverlening.

  Het onderzoek wordt uitgevoerd door een betrouwbare en deskundige organisatie of persoon, zoals een erkend onderzoeksbureau of een universiteit.

  Het onderzoek mag niet te belastend voor de deelnemers zijn, deelnemers mogen geen schadelijke gevolgen ondervinden.

 • Nee, er is geen vergoeding voor deelname aan het Slachtofferpanel. Deelname betekent dat u  het belangrijk vindt dat de zorg voor slachtoffers wordt verbeterd, en dat organisaties als Slachtofferhulp Nederland kunnen leren van uw ervaringen als cliënt.

  Als deelnemers kosten maken voor hun deelname aan onderzoek, bijvoorbeeld reiskosten om naar de plaats te gaan waar een interview of groepsdiscussie wordt gehouden, dan worden deze vergoed. De opdrachtgever van het onderzoek is hier verantwoordelijk voor.

  In een enkel geval geeft de opdrachtgever van het onderzoek een kleine vergoeding voor deelname aan een onderzoek, bijvoorbeeld een donatie aan een goed doel, of een waardebon. Maar dat is eerder uitzondering dan regel.

 • Na twee jaar lidmaatschap worden uw gegevens automatisch uit het bestand verwijderd. U ontvangt hiervan bericht. De termijn van twee jaar is ingesteld omdat het voor de kwaliteit van het onderzoek van belang is dat de ervaringen redelijk recent zijn.

 • Dit verschilt per onderzoek. In sommige gevallen kunt u tijdens het onderzoek aangeven of u het eindrapport wilt ontvangen. In de meeste gevallen ontvangt  u dan na afloop van het onderzoek het digitale rapport of een link naar de website met de publicatie. Slachtofferhulp Nederland publiceert haar eigen onderzoeken op deze website. Vaak besteden media ook aandacht aan de uitkomsten van onderzoek.

  In sommige gevallen zijn resultaten van onderzoek vertrouwelijk en komt er geen openbaar eindrapport, hooguit een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Houdt u er daarnaast rekening mee dat het lang, soms wel jaren, kan duren voordat de resultaten van een onderzoek bekend zijn omdat het verzamelen van alle benodigde gegevens veel tijd in beslag neemt.